Kjøpsvilkår/ betingelser

Vennligst les gjennom våre generelle vilkår for handel hos naturligeting.no. Ved kjøp av produkter har du samtidig akseptert og godkjent gjeldende betingelser.
For å handle hos NaturligeTing må du ha leveringsadresse i Norge.

Legge inn bestilling
Klikk på produktet eller kjøps-knappen, velg antall og klikk på Legg i handlekurv. Varene legges da i handlekurven i høyre hjørne. Du kan se hva du har lagt i handlekurven ved å klikke på Velg: Se handlekurv. For å gå videre til betaling. Velg : Til kassen.

Velg betalingsmåte med bank/ kredittkort, direkte betaling med Vipps eller Paypal, Applepay, Stripe etc.
Fyll ut dine opplysninger; navn, adresse og kontaktinformasjon.

Les igjennom og godkjenn vilkårene. Velg deretter Bekreft.
Dine betalingsopplysninger må fylles inn.
Kvittering for ditt kjøp vises på skjermen og bekreftelse sendes til registrerte e-postadresse.

Betaling
Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Aldersgrense
Du må være fylt 18 år, eller ha godkjenning av en foresatt. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

Levering/ forsendelse og returrett
Varer sendes ut når bestillingen er mottatt og betalt. Les mer om levering under Frakt
Bestillingen sendes som brev eller postpakke. Pakken leveres til kjøpers postkasse eller til nærmeste lokale postkontor/ post i butikk, avhengig av pakkens størrelse.
Om budet ikke får lagt pakken i postkassen fordi den er for stor, vil postkontoret sende en hentemelding.

Leveringstid er normalt  ca. 3-5 arbeidsdager avhengig av postens leveringstider lokalt.
Dersom varen ikke er på lager eller Posten trenger lenger leveransetid kan det medføre ekstra.

Levering er skjedd når kjøperen har mottatt varen. skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.
Risikoen for varen går over på kjøper når vedkommende eller dennes representant, har fått varene levert

Returrett gjelder innen 14 dager forutsett at varen er uåpnet. Returporto betales av kjøper. Naturligeting.no henter ikke ut returpost som er sendt uten betalt porto.
Pakker som ikke er hentet, vil etter 14 dager returneres av posten. En returavgift på inntil kroner 149,- vil tilfalle kunden. Beløpet avhenger av pakkens størrelse.
Dersom pakken er skadet under frakten skal kunden kontakte Posten for å kartlegge skaden. Ta gjerne kontakt med oss for spørsmål.

Personvernpolicy
Personopplysninger behandles i henhold til personvernloven.
I tråd med personopplysningsloven, innhentes og lagres kun de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.
Dette vil være:

  • Ditt navn
  • Din e-postadresse som vi benytter for kommunikasjon relatert til din ordre/ditt kundeforhold
  • Ditt telefonnummer som vi benytter for kommunikasjon relatert til din ordre/ditt kundeforhold
  • Din adresse, hvor vi vil sende eventuelle bestillinger

Vi innhenter ikke fødselsdatoer og personnummer.  Kortnummer og kontonummer lagres ikke. Betalingsopplysninger må foretas ved hver bestilling.

Reklamasjon & angrerett
Du har 14 dagers angrerett. Angreretten forutsetter at varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Det vil si at du kan ikke angre kjøpet hvis du har brutt forseglingen på produkter til personlig pleie og liknende, av hygieniske årsaker. Skulle du returnere en brukt vare vil vi avkorte betalingen tilsvarende verdireduksjonen.

Angrerettloven sier at kunden må melde fra til selger innen 14 dager etter at han eller hun mottok varen for å kunne angre. Den beste måten å melde fra om at du vil angre kjøpet er å registrere en sak via hjemmesiden «Kontaktinformasjon» – Send melding . Da vil du vil ha en referanse når du skal sende varen tilbake. Retur og angrefristskjema er alltid vedlagt våre forsendelser.

Du må selv dekke returfrakt i angresaker. Du kan også returnere pakken selv ved å betale porto på postkontoret. Vi plikter til å tilbakebetale beløpet innen 14 dager fra mottak av retursendingen.
Angreretten gir næringsdrivende rett til å belaste kunde om produktet er påført en verdireduksjon som følge av bruk utover det som er nødvending for å fastslå varens art, egenskap og/eller funksjon. (jr. Ang Angreretten §25).

Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav
Dersom selger ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse
Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving
Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Konfliktløsning
Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.


Trykkfeil
Naturlige Ting forbeholder seg retten til å korrigere priser og feilaktig informasjon om produkter.
Ved endrede priser fra leverandører, valutaendringer, tekniske feil og lagerforandringer, reserveres retten til å endre priser uten varsel.